8Algemene voorwaarden

Voorwaarden van het Calisthenics Opleidings Instituut (hierna te noemen “het COI”) gevestigd en kantoor houdende te Amsterdam. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder The Calisthenics Club NL B.V KvK-nummer 32108718.

Inschrijfvoorwaarden Het COI

Hieronder publiceren wij de inschrijfvoorwaarden voor alle opleidingen van het Calisthenics Opleidings Instituut. Op de website vindt u altijd de meest actuele inschrijfvoorwaarden die gelden voor de door u gekozen opleiding.
Het COI is aangesloten bij het Centraal Register voor Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). De voorwaarden zijn opgesteld namens de door hen gestelde criteria.

1. Definities

1.1 Onder “Opdrachtnemer” wordt Calisthenics Opleidings Instituut verstaan, waar hierna “het COI” vermeld staat wordt bedoeld: opdrachtnemer.

1.2 Onder “Opdrachtgever” wordt de consument die een overeenkomst van opdracht aangaat met het COI bedoeld. Waar hierna “de consument of deelnemer” staat wordt bedoeld: opdrachtgever.

1.3 Een “cursus” is een instructie omtrent één of meerdere onderwerpen waarbij het de bedoeling is om bepaalde vaardigheden aan te leren of een kennisniveau te bereiken. Deze “cursus” bestaat uit enkele dagen of weken.

1,4 Een “opleiding” is een cursus die bestaat uit drie of meer weken.

2. Inschrijving en annuleren

2.1 Wanneer de consument een overeenkomst aangaat met het COI, geldt dit voor de totale studieduur van de cursus en/of opleiding inclusief de eventuele herexamens en bijscholingsdagen.

2.2 Door een inschrijving voor een opleiding van het COI verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. De opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, de eventuele examenkosten en het studieprogramma, vindt u op de website www.hetcoi.nl. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra het COI uw inschrijving heeft ontvangen en het COI de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging van de overeenkomst per e-mail.

2.3 Voor particuliere betalingen geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat het COI de inschrijving aan de consument bevestigd heeft. Binnen die termijn kan de consument de studieovereenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden door het eventueel al ontvangen lespakket onbeschadigd en aangetekend aan het COI te retourneren. Als het studiemateriaal nog niet verstuurd is, volstaat een tijdig bericht aan het COI door een email te sturen naar info@hetcoi.nl. De kosten van het retour zenden zijn voor de consument zijn rekening; de consument bewaart het verzendbewijs zorgvuldig tot hij van het COI een bericht van ontvangst van het lespakket heeft gekregen.

2.4 Tot twee weken na de inschrijfdatum, kan de consument de overeenkomst kosteloos annuleren. Dit kan alleen voor de startdatum van de opleiding. Bij annulering van de opleiding na twee weken na inschrijfdatum, maar voor startdatum van de opleiding is de consument annuleringskosten verschuldigd. De kosten hiervan worden bepaald door het moment van annuleren.

  • Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding: 10% van het lesgeld en examengeld met een minimum van € 50;
  • Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opleiding: 25% van het lesgeld en examengeld;
  • Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de opleiding: 50% van het les- en examengeld
  • Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding en inschrijving meer dan 2 weken voor aanvang van de opleiding: het totale lesgeld en examengeld.

2.5 Indien de opleiding al gestart is kan de opleiding niet geannuleerd worden en kan er geen restitutie plaats vinden, er is wel mogelijkheid tot doorschuiven of later hervatten, hier zijn kosten aan verbonden. De consument heeft de mogelijkheid de opleiding te verplaatsen naar een andere datum of locatie. De opleiding op de door de consument gewenste datum moet wel beschikbaar zijn. Hiervoor brengt het COI € 49,00 administratiekosten in rekening plus de dagprijs van de reeds gevolgde opleidingsdagen.

2.6 Indien de consument na inschrijving, maar uiterlijk 2 weken voordat de opleiding start, erachter komt alsnog verhinderd te zijn om een opleiding te volgen en de opleiding niet wilt annuleren. Heeft de consument de mogelijkheid om de opleiding op een, vooralsnog onbekend tijdstip, te verplaatsen en de opleiding ‘in de wacht’ te zetten. De consument krijgt dan de gelegenheid een nieuwe inschrijving te doen voor de opleiding op een andere startdatum. De consument krijgt hiervoor 12 maanden de gelegenheid om deze startdatum door te geven, na 12 maanden vervalt het recht om gebruik te maken van de opleidingsdagen. Hiervoor brengen wij € 49,00 administratiekosten in rekening.

2.7 Het is tevens mogelijk een opleidingsdag in een andere opleidingsgroep op een andere data in te halen, mits deze beschikbaar is en mits er ruimte is betreft het maximaal aantal toegestane studenten. Hiervoor brengt het COI € 49 inhaalkosten in rekening. De inhaalkosten zijn bepaald aan de hand van de administratiekosten en de kosten voor het aanbieden van een extra opleidingsdag. De inhaalkosten zijn € 49 per dag dat ingehaald moet worden.

2.8 Annulering op grond van langdurige zware blessure of ziekte is mogelijk. In dit geval dient een medische verklaring van een dokter of behandeld arts overlegd te worden. Er zullen dan geen annuleringskosten in rekening gebracht worden.
In uitzonderlijke gevallen, zoals langdurige zware blessure, kan het COI besluiten dat de consument de opleiding tussentijds kan beëindigen. U krijgt dan de gelegenheid een nieuwe inschrijving te doen voor een andere opleiding of op een andere datum. U krijgt hiervoor 6 maanden de gelegenheid. Na 6 maanden wordt het in depot gehouden bedrag verrekend met de oorspronkelijke factuur. Bij een verzoek tot tussentijdse beëindiging om medische redenen dient u altijd de een medische verklaring per mail of post in te dienen bij het COI.

2.9 Het COI heeft het recht om de consument door te schuiven naar een volgende lichting wanneer er teveel inschrijvingen zijn. In dit geval vindt daarover eerst overleg plaats tussen het COI en de consument. Wanneer een opleiding niet door kan gaan in geval van overmacht heeft het COI het recht om de consument door te schuiven naar een volgende opleiding, mits dit exact dezelfde opleiding is, waar de consument zich voor aangemeld heeft. In geval van overmacht is er geen restitutie mogelijk van de betaling.

2.10 Het COI heeft het recht om de consument uit te schrijven wanneer hij/zij een of meerdere facturen niet binnen de betalingstermijn van 15 dagen voldaan heeft. In dit geval heeft de consument het recht om deel te nemen aan dezelfde opleiding op een andere startdatum, of een restitutie van de facturen die al voldaan zijn door de consument. Het COI staat ervoor het risico op wanbetalers te minimaliseren, op deze wijze heeft het COI het recht om voorrang verlenen aan consumenten die de facturen wél voldoen binnen de betalingstermijn. 

2.11 Het COI mag een opleiding of cursus afgelasten indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. Het minimale aantal inschrijvingen is 10 cursisten.

2.12 Het COI is gerechtigd om een opleiding of cursus te annuleren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, in het geval van een te gering aantal deelnemers, door ziekte van deelnemers, docenten, instructeurs, (master)trainers en/of in het geval dat de samenstelling van de deelnemers, naar haar inzicht, afbreuk zal doen aan de beoogde kwaliteit van haar dienstverlening. Dit geldt ook in het geval van lid 11 van dit artikel. In deze gevallen heeft de deelnemer het recht na kennisgeving via de mail of een aangetekende brief zijn deelname kosteloos te annuleren.

3. Betalingen en repercussies

3.1 Het actuele les- en examengeld vindt de consument op de website van het COI. Het les- en examengeld of de termijn betaling van het les- en examengeld dient binnen 21 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt op de op de factuur aangegeven bankrekening. De (eerste termijn) betaling dient altijd voordat de opleiding start voldaan te zijn. 

3.2 Het COI garandeert de consument dat het les- en examengeld tijdens de studie niet wordt gewijzigd. Het lesgeld is altijd exclusief examengeld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3 De consument is in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. Het COI zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen tien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als de consument na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald heeft, is het COI gerechtigd rente en kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen.

3.4 De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal het COI het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

3.5 Indien de consument niet aan de met de consument overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan het COI de toezending studiematerialen stopzetten, toegang tot de opleidings- en examendagen of uw eventuele diploma ongeldig verklaren.

3.6 Indien het COI een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld en examengeld, aangevuld met incasso- en bijkomende kosten. Nadat de consument zijn verplichtingen is nagekomen zal het COI in overleg een nieuwe opleidingsdata aanbieden. Het kan zijn dat deze opleiding op een andere locatie plaatsvindt.

3.7 De consument blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van de betalingsverplichting inzake lesgeld, examengeld en overige kosten. Ook indien de consument bij inschrijving heeft aangegeven dat zijn werkgever of een derde de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen.

3.8 Het COI is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien de consument zijn studie door een vordering enige tijd heeft stilgestaan. Aanschaf van inmiddels geactualiseerd studiemateriaal komt voor de consument zijn rekening.

3.9 Voor het COI ontstaan eerste verplichtingen uit een overeenkomst nadat een door het COI verzonden factuur betaald is.

3.10 Retourbetalingen door het COI worden altijd binnen 21 dagen gedaan vanaf het moment van annulering door de cursist.

4. Duur van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen het COI en de consument eindigt automatisch na het verlopen van de cursus- opleidingsduur zoals is vastgelegd bij de inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de overeenkomst eindigt.

4.2 Indien de consument de opleiding tussentijds opzegt, heeft hij/zei vanaf de datum van opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan lessen en examens.

4.3 Het opleidingsmanagement houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

5. Gezondheid en risicofactoren

5.1 De consument moet zich voor aanvang van een sportopleiding realiseren dat in het algemeen sportactiviteiten een bepaald risico op blessures met zich mee kan brengen. Het deelnemen aan activiteiten van het COI zijn op eigen risico.

5.2 Indien het COI twijfels heeft omtrent uw fysieke en psychische capaciteiten dan mag het COI altijd een adequate medische verklaring van de consument verlangen. Nadat het COI kennis heeft genomen van de inhoud van die verklaring zal in overleg met de deelnemer bepaald worden of het starten met de opleiding of voortzetting ervan mogelijk is. Indien dit overleg niets oplevert heeft het COI uiteindelijk de beslissende bevoegdheid. Indien het COI bepaalt dat de deelnemer niet (verder) mag deelnemen aan de opleiding dan wordt het (resterende) lesgeld en examengeld aan de deelnemer terugbetaald.

6. Lesmateriaal

6.1 Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag de consument behouden.

6.2 Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten altijd bij het COI.

6.3 Wanneer de consument zich inschrijft voor een opleiding, is dit altijd inclusief het lesmateriaal; het is niet mogelijk korting te ontvangen wanneer de consument al in bezit is van het lesmateriaal, tenzij het COI anders aangeeft.

7. Examenregelingen

7.1 Wanneer er sprake is van een examen binnen de door de consument gevolgde opleiding, is de algemene informatie hierover terug te vinden in de studiehandleiding op de website van het COI.

7.2 Alle informatie betreft de eisen van slagen staan in het examenreglement, deze wordt uitgereikt tijdens de opleiding. Tevens krijgt de deelnemer tijdens de opleiding informatie van de master trainer.

7.3 De (her)examendata zijn vastgesteld door het COI en is terug te vinden op de website, wanneer de consument een herexamen moet doen heeft hij/zij 12 maanden de tijd om dit in te halen, daarna verloopt het recht en moet de consument overnieuw starten met de opleiding/cursus om examen te doen.

7.4 Het is mogelijk dat de herexamens op een andere locatie uitgevoerd worden of dat het COI aangeeft dat de consument deel mag nemen bij de examens van de volgende lichting.

7.5 (her)Examenkosten zijn berekend per dag dat de consument deel neemt aan de activiteit. Wanneer de consument een herexamen moet doen betaalt hij/zij het bedrag van de vooraf gestelde examenkosten nogmaals. Pas wanneer dit bedrag is betaald mag de consument deel nemen aan het herexamen.

7.6 Wanneer de consument te laat komt op de examendag en dit niet is goedgekeurd door het COI is het examen in beginsel ongeldig verklaard. De examinator kan op dat moment bepalen of de consument alsnog mag deelnemen tijdens het examen. Wanneer dit het geval is moet de consument achteraf een mail sturen naar info@hetcoi.nl waar aangegeven wordt wat de reden was voor het te laat komen. Hierop kan het COI een uitspraak geven die ervoor kan zorgen dat het ongeldig verklaarde examen alsnog geldig verklaard wordt. De uitslag van het examen staat los van het geldig of ongeldig zijn van het examen.

 

7.7 De betaling voor het herexamen is definitief indien de cursist niet 7 werkdagen voor het herexamen aangeeft dat hij/zij er van af ziet. Alleen onder uitzonderlijke omstandigheden, die per geval worden bekeken, kan hier een uitzondering op gemaakt worden.

8. COI klanten-en klachtenservice

8.1 Het COI doet er uiteraard alles aan om fouten in de opleiding, studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, dan vragen wij de consument om dat direct na de eerste opleidingsdag te melden.

8.2 Het COI zal alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk en natuurlijk naar volledige tevredenheid te verhelpen. Voor opmerkingen over de geboden service, kan er een e-mail gestuurd worden naar info@hetcoi.nl.

8.3 Voor de behandeling van vragen of opmerkingen van administratieve aard is de COI klantenservice per e-mail bereikbaar. Het COI zal proberen binnen 48 uur te reageren, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen kan de consument een bericht terug verwachten.

8.4 Vragen of opmerkingen die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door het COI beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer er een antwoord verwacht kan worden.

8.5 Inhoudelijke vragen naar aanleiding van een opleidingsdag,  omtrent de leerstof, huiswerkopdrachten, stageopdrachten, examenstof en dergelijke worden door uw master trainer beantwoord. Het e-mailadres van uw master trainer wordt op de eerste lesdag kenbaar gemaakt.

8.6 Wanneer er klachten zijn dan kan de klacht gemaild worden naar info@hetcoi.nl. De klacht zal dan in behandeling genomen door een aangewezen medewerker van het COI en de consument ontvangt binnen 5 werkdagen een terugkoppeling. 

8.7  Klanten- en klachtenservice wordt altijd behandeld met respect voor de privacy van de consument. Het COI deelt berichten en conversaties nooit met derde partijen, tenzij hier akkoord voor gegevens is door de consument. 

8.8  Na afloop van onze opleidingen vindt er een reflectie plaats middels een evaluatieformulier. In dit formulier kan de consument aangeven of hij/zij tekortkomingen heeft ondervonden of directe klachten heeft. Dit kan betrekking hebben op de trainers, lesmateriaal of locatie. Deze meldingen worden geëvalueerd met de trainers en de directie, en worden met overeenstemming indien mogelijk vóór de eerstvolgende opleiding gecorrigeerd. 

8.9  De registratie van klachten, evaluatieformulieren en de wijze van afhandeling hiervan worden ten minste 1 jaar bewaard door het COI op een beveiligde en beperkt toegankelijke locatie met respect voor de privacy van de consument.

9. Lidmaatschap

9.1 Iedereen die een opleiding bij het COI heeft gevolgd, wordt automatisch lid van Het COI tot het moment dat de consument het lidmaatschap opzegt.

9.2 Het lidmaatschap is kosteloos. Wanneer de consument dit lidmaatschap wilt opzeggen dan wordt dit gedaan door te mailen naar info@hetcoi.nl, mailen moet voor december om op te kunnen zeggen voor het daaropvolgende jaar. Het is een algemeen lidmaatschap ter registratie van clubs, trainers en atleten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van https://www.hetcoi.nl.

10. Geschillen

10.1 Bij geschillen kan zowel de consument als het COI een bindend advies vragen bij de The Calisthenics Club NL B.V, bereikbaar door te mailen naar info@thecalisthenicsclub.com, of een aangetekende brief te versturen naar 1072 AE Stadhouderskade 70-2 gevestigd te Amsterdam.

10.2 Voordat de consument een geschil kan melden, moet de consument eerst de klachtenprocedure hebben doorlopen (zie artikel 8 lid 6) en moet de afhandeling daarvan niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing. De consument moet het geschil dan binnen drie maanden na de afhandeling voorleggen aan de The Calisthenics Club NL B.V.

10.3 The Calisthenics Club NL B.V vraagt voor de behandeling van een geschil een financiële bijdrage. Als het COI aan de consument laat weten een geschil voor te leggen aan The Calisthenics Club NL B.V, dan heeft de consument vier weken de tijd om aan het COI te laten weten dat hij/zij daarmee al dan niet akkoord gaat. Indien de consument niet reageert, kan het COI het geschil voorleggen aan The Calisthenics Club NL B.V of aan de rechter. Wanneer de consument niet akkoord gaat binnen de genoemde termijn, kan het COI het geschil alleen voorleggen aan de rechter.

11. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

11.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Voor zover het COI toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van het COI beperkt tot vergoeding van de directe schade. Er wordt door het COI geen aansprakelijkheid aanvaard voor blessures en/of schade geleden als gevolg van deelname (zie ook artikel 5).

12. Wet bescherming persoonsgegevens

12.1 Het COI zal aan de consument of derden geen informatie verstrekken indien de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de wet GBA of enig andere wet- of regelgeving zich hiertegen verzet.

12.2 Wanneer de consument bezwaar heeft tegen de manier van gebruik van de gegevens door het COI kan de consument door middel van een aangetekende brief of een email naar het COI een bezwaarschrift indienen.

13. Schorsing

13.1 De directie van het COI behoudt zich het recht voor consumenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt voor consumenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

14. Wijziging voorwaarden

14.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de inschrijfvoorwaarden door het COI worden gewijzigd. Het COI zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van het COI.